Všeobecné obchodní podmínky – MC marketing s.r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy uzavírané MC marketing s.r.o., IČ: 076 47 191, se sídlem Hadovitá 962/10, 141 00, Praha 4 - Michle, zastoupená jednatelem Martinem Čihákem (dále jen „MC marketing“) jako poskytovatelem služeb a klientem jako objednatelem služeb (dále jen „Objednatel“), a to prostředkem komunikace na dálku, osobně či v zastoupení (dále také jako „smlouva“).

Více informací o MC marketing s.r.o. je k nalezení na webové stránce www.mcmarketing.cz (dále také jako „webové rozhraní“).

Objednatelem je podnikatel. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. I pokud Objednatel v objednávce nebo v návrhu na uzavření smlouvy neuvede své identifikační číslo či jinou specifikaci své osoby, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Objednatel učiněným návrhem na uzavření smlouvy či akceptací návrhu na uzavření smlouvy učiněném MC marketing potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil
s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku učinění návrhu na uzavření smlouvy či v okamžiku akceptace návrhu na uzavření smlouvy učiněné MC marketing.

Objednatel si je vědom, že mu poskytnutím služeb, jež jsou v obchodní nabídce MC marketing, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. MC marketing nebo smluvních partnerů MC marketing, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Objednatel jako přílohu návrhu na uzavření smlouvy nebo jako přílohu e-mailové zprávy v rámci předsmluvních jednání na zadanou emailovou adresu.

II. Smlouva o poskytování služeb

1. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a MC marketing není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách nabízených MC marketing. Ceny jednotlivých služeb bez daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků sdělí Objednatel k dotazu třetí osoby (zájemce o služby), a to písemně na e-mailovou adresu třetí osobou uvedenou.
 3. Smlouva je uzavřena:
  - jakmile smluvní strany písemně sjednají všechny podstatné náležitosti smlouvy, zejména nepochybným způsobem identifikují objednávanou službu, cenu (vč. hotových nákladů) a způsob její úhrady, druhou smluvní stranu a údaje o požadovaném způsobu poskytování služby či výsledku služby a alespoň přibližném termínu poskytování služby či výsledku služby, a
  - jakmile jedna ze smluvních stran zašle poslední část návrhu na uzavření smlouvy, jímž bude sjednána poslední z podstatných náležitostí smlouvy a druhá smluvní strana tuto poslední část návrhu přijme (akceptuje). Přijetím poslední části návrhu na uzavření smlouvy se rozumí zaslání potvrzovacího emailu druhé smluvní straně na druhou smluvní stranou zadaný email.
 4. Součástí smlouvy jsou také tyto VOP.
 5. V průběhu kontraktačního procesu, nejpozději však k okamžiku uzavření smlouvy, zašle MC marketing Objednateli aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 6. Uzavřená smlouva je MC marketing archivována po dobu nejméně pěti let od jejího splnění, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 7. Objednatel bere na vědomí, že MC marketing není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči MC marketing.
 8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2. Předmět smlouvy

 1. Smlouvou se MC marketing zavazuje, že Objednateli bude poskytovat služby, které jsou předmětem smlouvy a Objednatel se zavazuje, že MC marketing poskytne při poskytování služeb součinnost, a bude MC marketing platit smluvenou cenu.
 2. Poskytováním služby se rozumí nastavování a/nebo spravování marketingových kampaní, vyhodnocování kampaní a provádění analýz; to vše prostřednictvím marketingových nástrojů (sklik, google ads (obecně PPC), emailing, google data studio, supermetrics, merchant center zboží.cz, heureka.cz atd.)
 3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 4. MC marketing si vyhrazuje vlastnické právo k poskytovanému obsahu služby (výsledku služby), a proto se Objednatel stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením smluvené ceny.
 5. Objednatel je povinen poskytnout MC marketing při sjednání a poskytování služby maximální součinnost. Je-li součinnost Objednatele nezbytná, určí mu
  MC marketing lhůtu potřebnou k jejímu poskytnutí. V případě marného uplynutí lhůty má MC marketing právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozorní-li na to Objednatele, odstoupit od smlouvy.
 6. Povinnost poskytnout smluvené plnění Objednateli je plněna v okamžiku, kdy MC marketing Objednateli smluvené plnění (službu či její výsledek) jakoukoli formou zpřístupní či mu s ním umožní nakládat v místě plnění a včas mu to oznámí.
 7. Objednatel je povinen zkontrolovat smluvené plnění a v případě výhrad tyto neprodleně oznámit Objednateli.Absencí oznámení výhrad Objednatel stvrzuje, že služby splňují podmínky a náležitosti sjednané ve smlouvě.
 8. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno poskytnout službu jiným způsobem nebo v jiném než vzájemně smluveném termínu a místě, je Objednatel povinen uhradit náklady MC marketing s tím spojené.
 9. Je-li MC marketingpodle smlouvy povinen dodat plnění na místo určené Objednatelem, je Objednatel povinen převzít plnění při dodání.
 10. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno plnění doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním plnění, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3. Cena služeb, platební podmínky

3.1. Cena služeb

 1. Všechny ceny uváděné MC marketing jsou smluvní. MC marketing uvádí vždy aktuální a platné ceny, a to bez DPH, popř. všech dalších daní a poplatků.
 2. MC marketing si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen služeb. Změny cen budou Objednateli oznámeny nejméně s dvouměsíčním časovým předstihem tak, aby Objednatel mohl v uvedené lhůtě smlouvu vypovědět.
 3. MC marketing si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude Objednatel informován. Objednatel bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže být smlouva platně uzavřena.

3.2. Platební podmínky

 1. Objednatel se zavazuje hradit smluvenou cenu v pravidelných měsíčních intervalech, a to dle pravidel uvedených v tomto odstavci (3.2.).
 2. Cenu služeb dle smlouvy hradí Objednatel bezhotovostně převodem na účet MC marketing č. 5497741359/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.
  (dále jen „účet MC marketing“)
 3. Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit MC marketing také hotové náklady spojené s poskytnutím služby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i hotové náklady spojené s poskytnutím služby.
 4. MC marketing vystavuje Objednateli ohledně plateb prováděných na základě smlouvy daňové doklady – faktury, a to pravidelně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, v němž je služba poskytována. MC marketing je plátcem daně z přidané hodnoty. Cena je splatná ve lhůtě uvedené na daňovém dokladu vystaveném MC marketing.
 5. MC marketing může od Objednatele vyžadovat zálohu.
 6. Objednatel je povinen hradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo vystavené. Závazek Objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet MC marketing.

4. Ukončení smlouvy o poskytování služeb

 1. MC marketing je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, je-li Objednatel v prodlení s měsíční úhradou ceny služby déle než 10 dnů od data splatnosti uvedeného na příslušném daňovém dokladu.
 2. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli bez udání důvodu smlouvu vypovědět. V takovém případě smlouva zaniká uplynutím dvouměsíční výpovědní doby.

III. Reklamace

 1. V případě pochybení na straně MC marketing je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na: martin@mcmarketing.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu třída Karla IV. 1222/25a, 500 02, Hradec Králové.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení MC marketing. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany
  MC marketing je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.
 3. Pochybením na straně MC marketing se rozumí neúplnost obsahu či způsobu provedení objednané služby, zjevné chyby ve výsledku služby či prodlení při dodání výsledku služby.
 4. V případě, že MC marketing danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad, a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění.
 5. Námitky vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky MC marketing vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u MC marketing písemně, a to do 7 dnů po doručení faktury – daňového dokladu.

IV. Společná ustanovení

Užívání elektronického obsahu, SW apod.

 1. Objednatel je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozuměj včetně SW, PC her, her pro konzole apod.) zakoupeného u MC marketing dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud Objednatel poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
 2. Objednatel je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Objednatel také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. MC marketing je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění.
 2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením
  o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.
 2. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat MC marketing o změně ve svých osobních údajích.
 3. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy
  v českém jazyce.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle MC marketing nebo elektronicky na www.mcmarketing.cz.